โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

director

นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดอุทยาราม

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดอุทยาราม

โรงเรียนวัดอุทยารามสร้างเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2483 สร้างเสร็จเมื่อเดือน 1 เมษายน 2485 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2485 การก่อสร้างเสร็จด้วยพระขำ วัฒโนเจ้าอาวาสวัดประดู่ในสมัยนั้นได้ทำการเรี่ยไรเงินและขอแรงชาวบ้านช่วยเหลือในการปลูกสร้างคิดเป็น จำนวนเงิน 500 บาท เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธีเปิดเมื่อ 1 พฤษภาคม 2485 และต่อมาทางราชการได้ออกคำสั่งให้นายไพบูลย์ ทองเกตุ ครูโรงเรียนประชาบาลท่าอุแท 1 (บ้านดอนหลวง) มาทำการสอนแทนชั่วคราวแต่นายไพบูลย์ไม่ได้มาปฏิบัติราชการจึงให้นายวิเชียร มีเพียร มาทำการสอนเป็นคนแรก

โรงเรียนที่เปิดใหม่มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าอุแท” (วัดอุทยาราม) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 และทางราชการมอบหมายให้พระขำ วัฒโน เป็นผู้อุปการะโรงเรียนพ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดอุทยาราม”

โรงเรียนได้เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรและอาคารสถานที่มาตามลำดับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดอุทยารามมีอาคาร 6 หลัง อาคารอนุบาล 1 หลัง อาคาร ป.1ข 1 หลัง อาคารป.1ขใต้ถุนสูง 1 หลังโรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 1 หลัง ลานกีฬา 1 ลาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หลัง มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 5 คน ครูจ้างสอน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน มีนักเรียน ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 87 คน

วิสัยทัศน์

  “ผู้เรียนมีคุณภาพ บุคลากรได้มาตรฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม ภูมิทัศน์สวยงาม”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติในด้านวิชาชีพ
4. มีระบบบริหารจัดการและเป็นที่ยอมรับโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. พัฒนาภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์