โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดอุทยาราม

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 9 7 16 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมชั้นอนุบาล 14 10 24 2
ป.1 4 3 7 1
ป.2 7 5 12 1
ป.3 4 5 9 1
ป.4 3 7 10 1
ป.5 7 4 11 1
ป.6 8 4 12 1
รวมชั้นประถมศึกษา 33 28 61 6
รวมทั้งหมด 47 38 85 8