โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
t1
นายสุกฤษฎิ์ ศักดิ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2
นายชาตรี จิตรมุ่ง
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3
นางสาวสุธิดา เนียมมูสิก
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t4
นางจีราวรรณ เส้งคิ้ว
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t5
นางสาวเหมวดี ยศสิงห์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t6
นายนเรศ พวงนุ้ย
ช่างไม้ชั้น 2

กลุ่มสาระ ฯ : –

t7
นางสาวสุภัชชา โอทองคำ
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t8
นางเสาวรี ชูชำนาญ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t9
นางอุมาพร รักษ์บำรุง
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ