โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ลักษณะ วัยรุ่น 3 ประเภท ที่คุณควรรู้

วัยรุ่นแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันทางความคิด การตัดสินใจ นำไปสู่การแสดงออกพฤติกรรม แต่ทั้งนี้เราอาจจะทำความเข้าใจในตัววัยรุ่นได้ง่ายขึ้นด้วยความเข้าใจพื้นฐานที่ว่า มนุษย์ในทุกช่วงวัยนั้นสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมีช่องทางสำคัญในการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ คือทางด้านความคิดความรู้สึกและการสัมผัส ทั้งนี้ตามหลักของศาสตร์นพลักษณ์ (Enneagram) ได้เสนอแนวคิดว่า ลักษณะของมนุษย์มี 3ประเภทโดยพิจารณาจากความถนัดในการรับรู้และตอบสนองสิ่งต่างๆ ทั้งนี้ทุกคนจะใช้ทั้งความถนัดทั้ง 3ประเภทในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความถนัดที่แตกต่างกัน ในการใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นหลักในการรับรู้และตอบสนองสิ่งต่างๆในชีวิต ทั้งนี้ ลักษณะ วัยรุ่น 3 ประเภท สามารถแบ่งได้ดังนี้

ลักษณะวัยรุ่น 3 ประเภท

ลักษณะ วัยรุ่น 3 ประเภท

ผู้ใช้ความคิด

เป็นลักษณะของบุคคล ที่ถนัดการใช้ความคิด ความชอบใจการวิเคราะห์แยกแยะ จดจำ และคาดการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ วัยรุ่นที่ถนัดลักษณะนี้ จะมีแนวโน้มที่จะตอบสนองสิ่งต่างๆ ผ่านความนึกคิด เขาจะชอบการวางแผน มีจินตนาการที่ชัดเจน มีชีวิตชีวา และมีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงความคิดเรื่องราวต่างๆ
แม้วัยรุ่นที่ชอบเข้าสังคม จะดูสนใจและห่วงใยผู้อื่นมาก เขาก็ยังมีความพอใจ อยู่กับความคิดของตนเอง มากกว่าจะสนใจผู้อื่น และสำหรับวัยรุ่นผู้ใช้ความคิดในการคิด จะเป็นวิธีที่สำคัญที่เขาจะใช้จัดการกับความกลัว ในสถานการณ์ต่างๆ ที่ถูกคุกคาม จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ผู้ใช้อารมณ์

เป็นลักษณะของบุคคล ที่ถนัดการใช้การรับรู้อารมณ์ ทั้งนี้ภาษากายของวัยรุ่นประเภทผู้ใช้อารมณ์นี้ มักจะบอกว่าคนคนนั้นเขารู้สึกอย่างไร มากกว่าจะบอกว่า เขาคิดอะไรอยู่ แต่ทั้งนี้อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกมา อาจมีได้ตั้งแต่ระดับที่รุนแร งรับรู้ได้อย่างชัดเจนไปจนถึงซ่อนเร้น ที่แทบจะไม่แสดงออกมา วัยรุ่นที่มีลักษณะนี้ จะผูกพันกับคนอื่นๆ ได้ง่าย แต่ยังคงหาความรัก และความสุขทางอารมณ์อย่างต่อเนื่อง
เขาจะดำเนินชีวิตด้วยการมีสัมพันธภาพ กับบุคคลอื่น ห่วงภาพลักษณ์ของตนเอง ห่วงว่าคนอื่นจะมอง และจะเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร วัยรุ่นประเภทผู้ใช้อารมณ์นี้ มักไวต่อความต้องการ หรืออารมณ์ของผู้อื่น จะตอบสนองต่ออารมณ์ของบุคคลอื่น ได้อย่างรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งนี้ การที่มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น จะช่วยให้วัยรุ่นประเภทนี้ ไม่รู้สึกทุกข์ใจในการดำเนินชีวิต

ผู้ใช้พละกำลังสัญชาตญาณ
เป็นลักษณะของบุคคล ที่ถนัดใช้กำลัง และความรู้สึกตามสัญชาตญาณ หรือการมีตัวตนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะตรงข้ามกับวัยรุ่นผู้ใช้ความคิด และผู้ใช้อารมณ์ วัยรุ่นที่ถนัดใช้พละกำลังนี้ จะเรียนรู้ผูกพันกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการรับรู้สัมผัสทางกายภาพอย่างเป็นรูปธรรม วัยรุ่นประเภทนี้ จะสนใจการดำรงอยู่ของตัวตน ด้วยการลงมือกระทำ และใช้ความรู้สึกตามสัญชาตญาณส่วนลึกของจิตใจ ในการตัดสินใจ หรือลงมือกระทำเรื่องราวต่างๆ
แม้เขาจะคิดอย่างรอบคอบและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ตาม พวกเขาก็มักจะหลงลืมเป้าหมายสำคัญของชีวิตตนเอง เพราะเขาจะไม่รู้ตัวจริงๆว่า อะไรสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของชีวิตเขา ทั้งนี้พลังหรือความกระตือรือร้น ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของวัยรุ่นประเภทนี้ จะได้รับแรงบันดาลจากพลังความโกรธ แต่ขณะเดียวกันก็ มีจุดที่ดีคือ ได้ทำให้ความโกรธที่มีภายในจิตใจของเขา ได้บรรเทาความรุนแรงลงอย่างรวดเร็ว

สนใจบทความดีๆจากทางโรงเรียน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ นานาสาระ